Ap Chagi

앞차기

Ap Chagi
ApVorne
ChagiKick
Ap Chagi

Freie Übersetzung:

Vorwärtskick, Kick nach vorne

Ap Chagi